GDPR Ahoj, a.s.

SK Credit s.r.o., autorizovaný predajca Ahoj, a.s., poskytovateľa pôžičiek Ahoj

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Ahoj, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B ("Ahoj")

Kontaktné údaje Ahoj:
telefónne číslo: 0850 111 999
e-mail: info@ahojsplatky.sk
adresa: Ahoj, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Ahoj, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ ustanovil v súlade s Čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou, a na ktorú sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúvame, prípadne ak máte záujem zistiť iné informácie ohľadom svojich práv v súvislosti so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Peter Plavec
e-mail: zodpovedna_osoba@amico.sk
adresa: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Viac informácií na webovej stránke: www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/